Rekrutacja 2020/2021

Zasady rekrutacji do
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki
2020/2021

Dzień otwarty w NLO SMS PZKosz Władysławowie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2020r. od godziny 10.00.

Program "Dnia otwartego"
13 czerwca 2020r.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

Program dnia:

Godz. 9:30 - Rejestracja kandydatów, analiza formalna dokumentów (budynek szkoły po lewej stronie bramy wjazdowej do OPO Cetniewo)
Godz. 10:00 - Powitanie kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych, zapoznanie kandydatów z „Zasadami i harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 (budynek szkoły po lewej stronie bramy wjazdowej do OPO Cetniewo)
Godz. 10:00 – 11:30 - Testy sprawności fizycznej
Godz. 11.30 – 13:00 - Testy koszykarskie
Godz. 13.00  - Podsumowanie testów, pytania do dyrekcji i trenerów szkoły

Uwaga!!!

Warunkiem dopuszczenia kandydata do szkoły na testy sprawności fizycznej – jest zgłoszenie e-mailem i przesłanie dokumentów.

(do testów zostaną dopuszczeni kandydaci którzy złożyli w terminie komplet dokumentów i zostali zakwalifikowani do testów)

1. Dane kandydata (do pobrania na naszej stronie w menu zakładka Szkoła -Rekrutacja do szkoły - dół strony).
2. Ważne badania lekarskie (karta sportowca) – oryginał do wglądu.
3. Opinia trenera klubowego według wzoru szkoły ( do pobrania na naszej stronie w Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony).
4. Zgoda rodziców (do pobrania na naszej stronie w menu zakładka Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony”).
5. Sprzęt sportowy.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie skanów dokumentów drogą mailową na adres:

j.kociolek@pzkosz.pl

Wszelkich informacji udziela:
Dyrektor szkoły:

Janusz Kociołek tel. 508-175-575

Program dnia może ulec zmianie ze względu na liczbę kandydatów.

Zasady i harmonogram rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie jest szkołą powołaną do życia z myślą o szkoleniu najbardziej utalentowanych zawodników w kraju, a jej absolwenci w przyszłości mają stanowić o sile PLK oraz seniorskiej reprezentacji Polski.

Na rok szkolny 2020/2021 prowadzimy nabór do klasy pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej.

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, które polega na:

 1. W terminie od 01 lutego 2020 roku do 15 marca 2020 roku - oficjalne zaproszenia dla kandydatów na uczniów NLO SMS PZKosz we Władysławowie. Zaproszenia otrzymują uczniowie wytypowani przez kadrę trenerską NLO SMS PZKosz we Władysławowie oraz PZKosz. Lista uczniów zapraszanych do szkoły jest tworzona po ocenie i selekcji podczas campów wojewódzkich i campie centralnym oraz po obserwacji rozgrywek centralnych U-16 M oraz zgrupowań i turniejów reprezentacji Polski U-15 M.

Kryteria oceny kandydatów do NLO SMS PZKosz we Władysławowie:

 • przynależność do kadry szkolenia centralnego;
 • perspektywiczność rozwoju sportowego w kontekście możliwości awansu do kolejnych kadr PZKosz,
 • warunki fizyczne i stan zdrowia;
 • prezentowany poziom wyszkolenia koszykarskiego;
 • opinia środowiskowa (macierzysty klub, trener klubowy).
 1. Dla kandydatów oraz wszystkich chętnych uczniów trenujących koszykówkę szkoła organizuje dni otwarte szkoły oraz testy sprawnościowe w terminie 13 czerwca 2020r.
 2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do szkoły na testy sprawności fizycznej jest:
 • Przesłanie e-mailem na adres j.kociolek@pzkosz.pl w terminie do 15 marca 2020r. Indywidualnych danych kandydata  (druk do pobrania na internetowej stronie głównej szkoły - zasady rekrutacji lub w zakładce SZKOŁA - Pliki do pobrania - Rekrutacja 2020) (przesłanie skanu w/w dokumentu jest potwierdzeniem udziału w testach).
 • Ważne badania lekarskie (karta sportowca) – kopia (oryginał do wglądu).
 • Opinia trenera klubowego według wzoru szkoły (druk do pobrania na internetowej stronie głównej szkoły - zasady rekrutacji lub w zakładce SZKOŁA - Pliki do pobrania - Rekrutacja 2020).
 • Sprzęt sportowy.
 • Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) (druk do pobrania na internetowej stronie głównej szkoły - zasady rekrutacji lub w zakładce SZKOŁA - Pliki do pobrania - Rekrutacja 2020)
 1. Lista kandydatów którzy złożyli odpowiednie dokumenty i zostali zakwalifikowani na testy zostanie opublikowana 16-03-2020r.
 2. Testy sprawnościowe 13 czerwca 2020 r.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na uczniów szkoły - 25 czerwca 2020r.
 4. W terminie od 25 czerwca do 4 sierpnia 2020 roku składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego:

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru),
 • dwie podpisane na odwrocie fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
 • zgoda rodziców/prawnych opiekunów (wg wydanego przez szkołę wzoru),
 • opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,
 • podpisanej umowy z PZKosz.
 1. W terminie od 25 czerwca 2020 roku do 4 sierpnia 2020 roku dostarczenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej;
 • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty;
 • karty zdrowia;
 • odpisu aktu urodzenia;
 1. 5 sierpnia 2020 roku – ogłoszenie na stronie www szkoły listy uczniów przyjętych do NLO SMS PZKosz we Władysławowie.
 2. W wyjątkowej sytuacji Dyrektor szkoły we Władysławowie na wniosek trenera głównego może wnioskować do PZKosz o przyjęciu do szkoły poza obowiązującymi terminami. Uczeń starający się o przyjęcie do szkoły musi spełnić następujące kryteria:
 • przynależność do kadry szkolenia centralnego,
 • perspektywiczność rozwoju sportowego w kontekście możliwości awansu do kolejnych kadr PZKosz,
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
 • zgoda rodziców, prawnych opiekunów (wg. Wzoru wydanego przez szkołę),
 • pozytywny wynik testów koszykarskich i sprawnościowych.

Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z PZKosz.
Dyrektor NLO SMS PZKosz we Władysławowie
Janusz Kociołek

Dokumumenty do pobrania

Kontakt

Wszystkie pytania i wątpliwości  prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:

j.kociolek@pzkosz.pl

lub telefonicznie pod numerem telefonu:

tel. +48 508-175-575