Komisja rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego PZKosz we Władysławowie, pod przewodnictwem Dyrektora Janusza Kociołka, na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych i sprawności specjalnej, wyłoniła następujących kandydatów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025.

Lista kandydatów w pliku pdf poniżej.

Kandydaci po przesłaniu do 15 lipca 2024 roku wymaganych dokumentów będą uczniami NLO SMS PZKosz Władysławowo.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru);
  • dwie podpisane na odwrocie fotografie;
  • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
  • zgoda rodziców/prawnych opiekunów (wg wydanego przez szkołę wzoru);
  • opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe;
  • podpisanej umowy Rodziców i Ucznia z PZKosz;
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • karty szczepień wydaną przez macierzystą szkołę podstawową;
  • odpisu aktu urodzenia;