(więcej…)

Obowiązkowe wytyczne organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020

Wytyczne istotne dla zdającego

 1. Obowiązek zakrywania przez zdających usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. (obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki)
 2. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione będą w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 3. Będą dezynfekowane ławki i krzesła w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiały, sprzęt i narzędzia, z których korzystał więcej niż jeden zdający.
 4. Konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych tj: długopis z czarnym atramentem, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. NIE MOŻNA POŻYCZAĆ PRZYBORÓW OD INNYCH ZDAJĄCYCH.
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie zdający i osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu. 
 6. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 7. Zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.
 8. Niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia).
 9. Zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami przed i po egzaminie. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 11. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 12. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych itp.
 13. Na egzamin zdający może przynieść własną zamkniętą butelkę wody mineralnej o pojemności 0,3 I. Szkoła nie zapewnia wody pitnej.
 14. Zdający nie wnoszą na salę egzaminacyjną żadnych rzeczy osobistych (torebek, odzieży wierzchniej, telefonów itp.). Przed wejściem do sali egzaminacyjnej osobiste rzeczy pozostawiają w wyznaczonym pomieszczeniu.
 15. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy i zgłosili ten fakt dyrektorowi szkoły, przystąpią do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Wszystkim dzieciom małym i dużym
życzymy ciągłego uśmiechu
niech wasze dzieciństwo
jak najdłużej trwa,
a marzenia się spełnią.
Dyrekcja, trenerzy i nauczyciele

W krytycznych momentach najlepsi sportowcy, dzięki silnej motywacji, potrafią poderwać się do walki i przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Ty także możesz zwiększyć motywację u swojego zawodnika.

(więcej…)

Niedługo najważniejszy egzamin w życiu dla uczniów trzeciej klasy. Poniżej harmonogram matury 2020 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie. (więcej…)

Czy zawodnicy – młodzi koszykarze rozpoznają nazwiska już dobrze znanych koszykarzy?

(więcej…)