Zasady rekrutacji do
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki
2021/2022

Egzaminy do NLO SMS PZKosz Władysławowie odbędą się w dniu:
24 kwietnia 2021r. od godziny 10.00 - termin podstawowy
5 maja 2021r. od godziny 10.00 - termin zapasowy.

Harmonogram egzaminów sprawnościowych w dniu
24 kwietnia 2021r.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

Program dnia:

Godz. 9:00 - 10:00 - Rejestracja kandydatów, analiza formalna dokumentów (budynek szkoły po lewej stronie bramy wjazdowej do OPO Cetniewo).
Godz. 10:00 - 11:00 - Testy psychologiczne - obowiązek posiadania niezmywalnego długopisu w kolorze czarnym lub niebieskim (sala konferencyjna - hala gier).
Godz. 11:00 - 13:00 - Testy sprawności fizycznej (hala gier).
Godz. 13:00 - 14.15 - Przerwa na obiad, jeśli będzie taka możliwość obiad w stołówce COS lub we własny zakresie.
Godz. 14.15 – 15:00 - Spotkanie kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych (jeśli to będzie możliwe), zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania szkoły, harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, pytania do dyrekcji i trenerów szkoły (sala konferencyjna - hala gier).
Godz. 15.00 – 18:00 - Testy sprawności specjalnej - koszykówka (hala gier).

Uwaga!!!

Warunkiem dopuszczenia kandydata do szkoły na testy sprawności fizycznej – jest zgłoszenie e-mailem na adres j.kociolek@pzkosz.pl i przesłanie dokumentów.

(do testów zostaną dopuszczeni kandydaci którzy złożyli w terminie do 18 kwietnia 2021 roku komplet dokumentów i zostali zakwalifikowani do testów)

1. Dane kandydata (do pobrania na naszej stronie w menu zakładka Szkoła -Rekrutacja do szkoły - dół strony).
2. Ważne badania lekarskie (karta sportowca) – oryginał do wglądu.
3. Opinia trenera klubowego według wzoru szkoły ( do pobrania na naszej stronie w Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony).
4. Zgoda rodziców (do pobrania na naszej stronie w menu zakładka Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony”).

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie skanów dokumentów drogą mailową na adres:

j.kociolek@pzkosz.pl

Wszelkich informacji udziela:
Dyrektor szkoły:

Janusz Kociołek tel. 508-175-575

Program egzaminów wstępnych może ulec zmianie ze względu na liczbę kandydatów.

Zasady i harmonogram rekrutacji
na rok szkolny 2021/2022

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie jest szkołą powołaną do życia z myślą o szkoleniu najbardziej utalentowanych zawodników w kraju, a jej absolwenci w przyszłości mają stanowić o sile PLK oraz seniorskiej reprezentacji Polski.

Na rok szkolny 2021/2022 prowadzimy nabór do klasy pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej.

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, które polega na:

 1. W terminie od 15 marca 2021 roku do 18 kwietnia 2021 roku - prześlą zgłoszenia zawierające dokumenty:

1. Dane kandydata (do pobrania na naszej stronie w menu zakładka Szkoła -Rekrutacja do szkoły - dół strony).
2. Ważne badania lekarskie (karta sportowca) – oryginał do wglądu.
3. Opinia trenera klubowego według wzoru szkoły ( do pobrania na naszej stronie w Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony).
4. Zgoda rodziców (do pobrania na naszej stronie w menu zakładka Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony”).

Zostają automatycznie zakwalifikowani na egzaminy sprawności fizycznej i koszykarskiej.

Kryteria oceny kandydatów do NLO SMS PZKosz we Władysławowie:

 • przynależność do kadry szkolenia centralnego;
 • perspektywiczność rozwoju sportowego w kontekście możliwości awansu do kolejnych kadr PZKosz,
 • warunki fizyczne i stan zdrowia;
 • prezentowany poziom wyszkolenia koszykarskiego;
 • opinia środowiskowa (macierzysty klub, trener klubowy).
 1. Dla kandydatów oraz wszystkich chętnych uczniów trenujących koszykówkę szkoła organizuje egzamin sprawności motorycznej i koszykarskiej w dniu 24 kwietnia 2021r.
 2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do szkoły na testy sprawności fizycznej jest:
 • Przesłanie e-mailem na adres j.kociolek@pzkosz.pl w terminie do 18 kwietnia 2021r.:
  • Indywidualnych danych kandydata  (druk do pobrania na internetowej stronie głównej szkoły - zasady rekrutacji lub w zakładce SZKOŁA - Pliki do pobrania - Rekrutacja 2021) (przesłanie skanu w/w dokumentu jest potwierdzeniem udziału w testach).
  • Ważne badania lekarskie (karta sportowca) – kopia (oryginał do wglądu).
  • Opinia trenera klubowego według wzoru szkoły (druk do pobrania na internetowej stronie głównej szkoły - zasady rekrutacji lub w zakładce SZKOŁA - Pliki do pobrania - Rekrutacja 2021).
  • Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) (druk do pobrania na internetowej stronie głównej szkoły - zasady rekrutacji lub w zakładce SZKOŁA - Pliki do pobrania - Rekrutacja 2021)
 1. Kandydaci, którzy złożyli odpowiednie dokumenty zostaną automatycznie zakwalifikowani na testy sprawności fizycznej w dniu 24-04-2021r.
 2. Testy sprawnościowe 24 kwietnia 2021 r.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na uczniów szkoły - 25 czerwca 2021r.
 4. W terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego:

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru),
 • dwie podpisane na odwrocie fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
 • zgoda rodziców/prawnych opiekunów (wg wydanego przez szkołę wzoru),
 • opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,
 • podpisanej umowy z PZKosz.
 1. W terminie od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku dostarczenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej;
 • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty;
 • karty zdrowia;
 • odpisu aktu urodzenia;
 1. 22 lipca 2021 roku – ogłoszenie na stronie www szkoły listy uczniów przyjętych do NLO SMS PZKosz we Władysławowie.
 2. W wyjątkowej sytuacji Dyrektor szkoły we Władysławowie na wniosek trenera głównego może wnioskować do PZKosz o przyjęciu do szkoły poza obowiązującymi terminami. Uczeń starający się o przyjęcie do szkoły musi spełnić następujące kryteria:
 • przynależność do kadry szkolenia centralnego,
 • perspektywiczność rozwoju sportowego w kontekście możliwości awansu do kolejnych kadr PZKosz,
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
 • zgoda rodziców, prawnych opiekunów (wg. Wzoru wydanego przez szkołę),
 • pozytywny wynik testów koszykarskich i sprawnościowych.

Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z PZKosz.
Dyrektor NLO SMS PZKosz we Władysławowie
Janusz Kociołek

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Wszystkie pytania i wątpliwości  prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:

j.kociolek@pzkosz.pl

lub telefonicznie pod numerem telefonu:

tel. +48 508-175-575

Wyniki rekrutacji