Na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych i sprawności specjalnej komisja w składzie:

Mariusz Niedbalski – przewodniczący komisji,
Mróz Michał – członek komisji
Cygan Mirosław – członek komisji
Czarnowski Jakub – członek komisji

wyłoniła kandydatów do NLO SMS PZKosz Władysławowo.

Lista kandydatów w pliku pdf:

Kandydaci po przesłaniu do 15 lipca 2022r. wymaganych dokumentów będą uczniami NLO SMS PZKosz Władysławowo:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru);
  • dwie podpisane na odwrocie fotografie;
  • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
  • zgoda rodziców/prawnych opiekunów (wg wydanego przez szkołę wzoru);
  • podpisanej umowy z PZKosz;
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • odpisu aktu urodzenia;
  • karta zdrowia ucznia (karta szczepień);

REKRUTACJA 2022/2023