W najbliższych dniach pragniemy podzielić się opisami naszych najmłodszych zawodników o ich trenerach. Są to w końcu osoby, które odegrały znaczącą rolę w życiu naszych uczniów. (więcej…)

W naszej szkole poza osiągnięciami sportowymi cenimy sobie kształcenie. Na początku tego tygodnia otrzymaliśmy bardzo pozytywną informacje. (więcej…)

W minionym tygodniu gościliśmy w Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie naszego psychologa ze Sport and Minds. (więcej…)

Połączenie sportu oraz nauki nie jest najprostszym wyzwaniem. A robienie obu rzeczy na bardzo dobrym poziomie jest już sztuką. Jest jednak osoba, która z tym sobie radzi. (więcej…)

Ukończenie szkoły to z pewnością satysfakcja dla Was i dla nas. Lekcje, treningi, przebywanie w ośrodku i … koszykówka to przez ostatnie trzy lata to prawie cały świat, który razem przeżywaliśmy. (więcej…)

Obowiązkowe wytyczne organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020

Wytyczne istotne dla zdającego

 1. Obowiązek zakrywania przez zdających usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. (obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki)
 2. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione będą w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 3. Będą dezynfekowane ławki i krzesła w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiały, sprzęt i narzędzia, z których korzystał więcej niż jeden zdający.
 4. Konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych tj: długopis z czarnym atramentem, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. NIE MOŻNA POŻYCZAĆ PRZYBORÓW OD INNYCH ZDAJĄCYCH.
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie zdający i osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu. 
 6. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 7. Zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.
 8. Niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia).
 9. Zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami przed i po egzaminie. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 11. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 12. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych itp.
 13. Na egzamin zdający może przynieść własną zamkniętą butelkę wody mineralnej o pojemności 0,3 I. Szkoła nie zapewnia wody pitnej.
 14. Zdający nie wnoszą na salę egzaminacyjną żadnych rzeczy osobistych (torebek, odzieży wierzchniej, telefonów itp.). Przed wejściem do sali egzaminacyjnej osobiste rzeczy pozostawiają w wyznaczonym pomieszczeniu.
 15. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy i zgłosili ten fakt dyrektorowi szkoły, przystąpią do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.